Σελίδες

Τρίτη 14 Δεκεμβρίου 2021

Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδος για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων

 Σας υπενθυμίζουμε το βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδος με θέμα:


«Ενημέρωση - υποστήριξη των εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων-Βιωματικό Εργαστήριο»,

σήμερα Δευτέρα 20 και αύριο Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2021, κατά τις ώρες (11:15-13:45),

Στην ψηφιακή αίθουσα https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis

Η αίθουσα θα ανοίξει στις 11.15 πμ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ----- Πάτρα, 14.12.2021 Αρ. Πρωτ. 3453 Tαχ. Δ/νση: Τ.Κ. – Πόλη: Πληροφορίες: Τηλέφωνο: Fax: Ηλ. Δ/νση: Ιστολόγιο ΠΕΚΕΣ: Κτήριο π.1ης ΕΠΑΣ (Ισόγειο), Αχαϊκής Συμπολιτείας 20 26441 – Πάτρα Τσακαλογιάννη Γεωργία pekesde@sch.gr https://blogs.sch.gr/pekesde/ 

ΠΡΟΣ: Επιλεχθέντες/-θείσες εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων της ΠΔΕ Δυτικής Ελλάδας, όπως αναφέρονται στους παρακάτω πίνακες (μέσω του ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας)

  «Συμμετοχή εκπαιδευτικών σε βιωματικό επιμορφωτικό σεμινάριο του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδος για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων» 

Σχετ. α) τις διατάξεις των παρ. 2 & 3 άρ. 4 και παρ. 1 άρ. 49 του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/12.06.2018 τ. Α’) με θέμα «Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της Π/θμιας και Δ/θμιας εκπ/σης και άλλες διατάξεις», β) τις διατάξεις των παρ. 1 άρ. 1, παρ. 3 άρ. 2 και παρ. 3 & 4 άρ. 4 της υπ. αρ. 158733/ΓΔ4/24.09.2018 (ΦΕΚ 2499/27.09.2018 τ. Β’) Υ.Α. με θέμα «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των ΠΕΚΕΣ και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των ΣΕΕ», γ) τις διατάξεις της περ. ιγ’ άρ. 23 του Ν. 4559/2018 (ΦΕΚ 142/03.08.2018 τ. Α’) με θέμα «Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις», δ) τις διατάξεις της περ. στ’ παρ. 1 άρ. 55 του Ν. 1566/1985 με θέμα «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», ε) τις διατάξεις της υπ. αρ. Φ.351.1/3/100766/Ε3/19.06.2018 (ΦΕΚ 2316/19.06.2018 τ. Β’) Υ.Α. με θέμα «Κατανομή των θέσεων ΣΕΕ στα ΠΕΚΕΣ κατά κλάδο και ανάθεση επιστημονικής ευθύνης», στ) την υπ. αρ. Φ.32.1/10841/25.09.2018 απόφαση της ΠΔΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας με θέμα «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας», ζ) την υπ. αρ. Φ.63/12890/02.11.2018 απόφαση της ΠΔΠΔΕ Δυτ. Ελλάδας με θέμα «Ανάθεση Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης Σχολικών Μονάδων, Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης, Ε.Κ. και Κ.Ε.Α. στους ΣΕΕ ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας»,

 Ανακοινοποίηση στο ορθό ως προς τον πίνακα των συμμετεχόντων Αιτωλ/νίας Πάτρα 15/12/2021 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 
Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86) 

Κτήριο π.1ης ΕΠΑΣ (Ισόγειο), Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, 26441, Πάτρα Τηλ.: 2610526621 – F ax: 2610527193 – Email: pekesde@sch.gr Blog: http://blogs.sch.gr/pekesde η) το υπ. αρ. πρωτ. 103742/Ε3/26-08-2021, έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα «Ενημερωτικές -επιμορφωτικές συναντήσεις», θ) η υπ’ αρ. Φ.32.1/10841/25-09-2018 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΞ4653ΠΣ-57Β) Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π.Δ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «Τοποθέτηση Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας», ι) η υπ’ αρ. Φ.34.1/9515/09-09-2019, (ΑΔΑ: ΩΡΕ74653ΠΣ-ΠΓ9) Απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π.Δ.Ε.Δ.Ε. με θέμα «2η τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. Φ.63/12890/2-11-2018 απόφασης του Περιφερειακού Δ/ντή Π.Δ.Ε.Δ.Ε., με θέμα: «Ανάθεση Επιστημονικής και Παιδαγωγικής Ευθύνης Σχ. Μονάδων στους Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας», όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. πρωτ. Φ.34.1/7192/19-6-2019 απόφαση του Περιφερειακού Δ/ντή Π.Δ.Ε.Δ.Ε., ια) ΦΕΚ Β΄ 3567/04-08-2021 (94236/ΓΔ4/29-07-2021 Υ.Α.) «Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων όλων των τύπων σχολικών μονάδων, Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Γυμνασίων». ιβ) την υπ. αρ. 71/21-10-2021 πράξη της Ολομέλειας του ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας ιγ) την υπ. αρ. Πρωτ. 3108/08-11-2021 Πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω σχετικά, το ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας προσκαλεί τους παρακάτω επιλεχθέντες/επιλεχθείσες εκπαιδευτικούς να συμμετάσχουν στο προαιρετικό επιμορφωτικό σεμινάριο, με θέμα: «Ενημέρωση - υποστήριξη των εκπαιδευτικών στα Εργαστήρια ΔεξιοτήτωνΒιωματικό Εργαστήριο». 

Πίνακες εκπαιδευτικών που επιλέχθηκαν ανά περιφερειακή ενότητα

 1. Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας

 α/α Επώνυμο Όνομα Σχολείο που υπηρετεί 

1 Καραβίτη Ειρήνη Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις Ριόλου 
2 Πέττας Βασίλειος Γυμνάσιο Λουσικών
 3 Αναγνώστου Λαμπρινή Γυμνάσιο Λακκόπετρας
 4 Νακοπούλου Μαρία 10ο Γυμνάσιο Πάτρας 
5 Κωτσοπούλου Αλεξάνδρα 18ο Γυμνάσιο Πατρών 
6 Μπαρμπαγιάννη Έλλη Γυμνάσιο Κάτω Αχαΐας 
7 Γκολφίνος Γεώργιος Γυμνάσιο Διακοπτού
 8 Πετροπούλου Βασιλική Γυμνάσιο Βασιλακίου 
9 Δημητροπούλου Μαριάννα Γυμνάσιο Μαζαρακίου 
10 Αραπάκου Θεοδώρα Γυμνάσιο Οβρυάς 
11 Ρήγα Ασημίνα Γυμνάσιο Σταυροδρομίου 
12 Αθανασόπουλος Άγγελος 11ο Γυμνάσιο Πατρών 
13 Πετράτου Νικολέττα Γυμνάσιο Λουσικών 

2. Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας

 α/α Επώνυμο Όνομα Σχολείο που υπηρετεί

 14 Σπηλιοτοπούλου Ελένη Γυμνάσιο Γούμερου
 15 Νταρζάνου Αθανασία 3ο Γυμνάσιο Πύργου Ηλείας
 16 Ανδρέου Αικατερίνη 2ο Γυμνάσιο Αμαλιάδας 
17 Σεβεντεκίδης Κωνσταντίνος Γυμνάσιο Φιγαλείας 
18 Πιτσούνη Μαργαρίτα Γυμνάσιο Μακρισίων Ηλείας 
19 Κοκκίνου Άννα Γυμνάσιο Λεχαινών 

Κτήριο π.1ης ΕΠΑΣ (Ισόγειο), Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, 26441, Πάτρα Τηλ.: 2610526621 – F ax: 2610527193 – Email: pekesde@sch.gr Blog: http://blogs.sch.gr/pekesde 

3. Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας 

α/α Επώνυμο Όνομα Σχολείο που υπηρετεί

 20 Κατσαγάνη Παναγιώτα Γυμνάσιο Αμφιλοχίας
 21 Δανιάς Βασίλειος Γυμνάσιο Γαβαλούς Αιτωλ/νίας
 22 Μεϊμάρη Μαρία Γυμνάσιο Νεοχωρίου 
23 Λιανός Λάμπρος ΕΝΕΕΓΥΛ Μεσολογγίου 
24 Αναστασοπούλου Αγγελική 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου, ΕΠΑΛ Ναυπάκτου, Γυμνάσιο Αντιρρίου 
25 Τσιούμα Αικατερίνη Γυμνάσιο Θέρμου 
26 Σταυρόπουλος Αναστάσιος 2ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου 
27 Μαραζιώτη Κωνσταντίνα Ιδιωτικό Γυμνάσιο Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη 
28 Καραμπάς Γεώργιος 1ο Γυμνάσιο Βόνιτσας 
29 Βλαχοπούλου Αλεξάνδρα Γυμνάσιο Ευηνοχωρίου 
30 Σπήλιου Αλεξάνδρα Καραμούζειο Γυμνάσιο Αστακού 
31 Κοτσώνη Ασπασία Γυμνάσιο Νεοχωρίου Αιτ/νιας


 Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί τη Δευτέρα και Τρίτη 20 και 21 Δεκεμβρίου 2021, σε πρωινές ώρες (11:15-13:45), με τη μεθοδολογία της σύγχρονης εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης με αξιοποίηση της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας Webex Meetings, σε συνεργασία με τους/τις υπευθύνους Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δ/Θμιας Εκπ/σης Αχαΐας, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα. Το σεμινάριο θα είναι βιωματικό, οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν ενεργό ρόλο και θα εργαστούν ομαδοσυνεργατικά ανά θεματική ενότητα.

 Σύνδεσμος ψηφιακής αίθουσας Webex: https://minedu-secondary.webex.com/meet/papadakis

 Η ψηφιακή αίθουσα θα ανοίξει 10 λεπτά νωρίτερα και παρακαλείσθε να συνδεθείτε εγκαίρως.

 Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης, μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, στους συμμετέχοντες/ουσες και στα δύο εργαστήρια. 

Ακολουθεί το πρόγραμμα του σεμιναρίου Δευτέρα 20/12/2021 Χρόνος Θέμα Επιμορφωτές/τριες 11.15-11.30 Εισαγωγή στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων (θεωρητικό πλαίσιο) Κωσταρά Ευφροσύνη, Σ.Ε.Ε. ΠΕ02, ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτ. Ελλάδας 11.30-11.45 Παρουσίαση της ψηφιακής πλατφόρμας του ΙΕΠ: Ενημέρωση για το εκπαιδευτικό υλικό Παπαϊωάννου Ιωάννα, Βλάχος Ιωάννης, Υπεύθυνοι Περιβαλλοντικής Εκπ/σης & Πολιτιστικών Θεμάτων της Δ.Ε Αχαΐας Κτήριο π.1ης ΕΠΑΣ (Ισόγειο), Αχαϊκής Συμπολιτείας 20, 26441, Πάτρα Τηλ.: 2610526621 – F ax: 2610527193 – Email: pekesde@sch.gr Blog: http://blogs.sch.gr/pekesde 11.45-12.45 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ: «Περιήγηση στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του ΙΕΠ», Εργασία σε τέσσερις (4) ομάδες (1ο και 2ο Φύλλο Εργασίας) 1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ Μπαλωμένου Αθανασία, ΣΕΕ ΠΕ03, Αντωνοπούλου Ζωή, ΣΕΕ ΠΕ02 2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Παπαϊωάννου Ιωάννα, Βλάχος Ιωάννης 3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ - Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη Γεωργακοπούλου Άννα, ΣΕΕ ΠΕ07 Γεωργούση Ακριβή, ΣΕΕ ΠΕ78 4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Δημιουργική Σκέψη & Πρωτοβουλία Κωσταρά Ευφροσύνη, ΣΕΕ ΠΕ02 Βαλμάς Θεοφάνης, ΣΕΕ ΠΕ70 12:45-13:15 Παρουσίαση από τις ομάδες 13:15-13:45 Συζήτηση Τρίτη 21/1/2021 Χρόνος Θέμα Επιμορφωτές/τριες 11.15-11.45 Βασικές έννοιες σχεδιασμού και υλοποίησης των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων με παραδείγματα Παπαϊωάννου Ιωάννα, Βλάχος Ιωάννης 11.45-12.45 ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ –σε ομάδες– με αντικείμενο τον σχεδιασμό μιας θεματικής ενότητας «Συμπληρώνω το ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ» (3 ο Φύλλο Εργασίας) 1. ΖΩ ΚΑΛΥΤΕΡΑ – ΕΥ ΖΗΝ 2. ΦΡΟΝΤΙΖ Μπαλωμένου Αθανασία, ΣΕΕ ΠΕ03, Αντωνοπούλου Ζωή, ΣΕΕ ΠΕ02 2. ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Παπαϊωάννου Ιωάννα, Βλάχος Ιωάννης 3. ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΑΙ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΩ - Κοινωνική Συναίσθηση & Ευθύνη) Γεωργακοπούλου Άννα, ΣΕΕ ΠΕ07 Γεωργούση Ακριβή, ΣΕΕ ΠΕ78 4. ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ - Δημιουργική Σκέψη & Πρωτοβουλία Κωσταρά Ευφροσύνη, ΣΕΕ ΠΕ02 Βαλμάς Θεοφάνης, ΣΕΕ ΠΕ70 12.45-13.15 Παρουσίαση των ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΡΑΣΗΣ που δημιούργησαν οι ομάδες 13:15-13.45 Συζήτηση - Αξιολόγηση σεμιναρίου Παρακαλούνται οι κ.κ Διευθυντές/-ντριες των σχολικών μονάδων να ενημερώσουν άμεσα τους παραπάνω συμμετέχοντες/ουσες εκπαιδευτικούς και να τους διευκολύνουν για τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο. Οι Συντονιστές/στριες Εκπαιδευτικού Έργου του ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας Αντωνοπούλου Ζωή ΠΕ02 Βαλμάς Θεοφάνης ΠΕ70 Γεωργακοπούλου Άννα ΠΕ07 Γεωργούση Ακριβή ΠΕ78 Κωσταρά Ευφροσύνη ΠΕ02 Μπαλωμένου Αθανασία ΠΕ03 Ο Οργανωτικός Συντονιστής ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας Δρ. Σπυρίδων Παπαδάκης Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου Πληροφορικής (ΠΕ86)

Δευτέρα 13 Δεκεμβρίου 2021

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΠΕΚΕΣ_Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών_16.12.2021

 Εξ αποστάσεως επιμορφωτικό σεμινάριο: Δυνατότητες και εφαρμογές των
Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών G.I.S. στην εκπαιδευτική διαδικασία»

Το Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) Στερεάς Ελλάδας

στο πλαίσιο της διαρκούς επιστημονικής και παιδαγωγικής ενημέρωσης και

υποστήριξης όλων των εκπαιδευτικών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης,

διοργανώνει σε συνεργασία με την Marathon Data Systems, η οποία παρέχει άδειες

δωρεάν χρήσης συστημάτων G.I.S. από τις σχολικές μονάδες, εξ αποστάσεως

επιμορφωτικό σεμινάριο, με θέμα:


«Δυνατότητες και εφαρμογές των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών G.I.S.

στην εκπαιδευτική διαδικασία»


Το σεμινάριο θα υλοποιηθεί την Πέμπτη 16 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα

18:00 - 20:30 και σκοπό έχει την ενημέρωση και επιμόρφωση όλων των

εκπαιδευτικών στο πολύ σημαντικό θέμα της αξιοποίησης στην εκπαιδευτική

διαδικασία των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών (Σ.Γ.Π.), τα οποία είναι

ευρέως γνωστά και ως G.I.S. (Geographic Information Systems).

Τα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (G.I.S.) χρησιμοποιούν χάρτες σε ψηφιακή

μορφή. Οι χάρτες είναι δυναμικοί και αλληλεπιδραστικοί και μπορούν να συνδυαστούν με

άλλους χάρτες και δεδομένα, με γραφήματα, βάσεις δεδομένων και πολυμέσα.

Στην εκπαίδευση, τα G.I.S. προωθούν και ενθαρρύνουν τις δεξιότητες κριτικής και

δημιουργικής σκέψης και δημιουργούν συνθήκες ευχάριστης και παραγωγικής μάθησης.

Οι μαθητές βρίσκουν στα GIS τρόπους και δυνατότητες να δημιουργήσουν και να

επικοινωνήσουν τις χωρικές σχέσεις που υπάρχουν στον κόσμο μας.

Η χρήση των G.I.S. παρέχουν δυνατότητες διερεύνησης όχι μόνο ενός συνόλου γνώσεων

περιεχομένου αλλά και τρόπους σκέψης για τον κόσμο συνολικά.

Βοηθούν τους μαθητές να κατανοήσουν και να εξερευνήσουν το περιεχόμενο σε μια

ποικιλία επιστημονικών κλάδων, όπως είναι η γεωγραφία, η ιστορία, τα μαθηματικά, η

ελληνική γλώσσα, το περιβάλλον, η χημεία, η βιολογία, κ.λπ.

Ενδεικτικά παραδείγματα εφαρμογών των G.I.S. στην εκπαιδευτική διαδικασία:

• Κοινωνικές επιστήμες: διερεύνηση δημογραφικών πληροφοριών για όλες τις χώρες του

κόσμου, οπτικοποίηση ιστορικών γεγονότων, εξερεύνηση της φυσικής αλλαγής με το

πέρασμα του χρόνου, κ.α.

• Επιστημονική Εκπαίδευση: διερεύνηση φυσικών φαινομένων όπως σεισμοί και

ηφαιστειακές τοποθεσίες, εξερεύνηση των συνηθειών των ζώων και των επιπτώσεων των

ανθρώπων κ.α.

• Λογοτεχνία: χαρτογράφηση ημερολογίων ταξιδιών/καταχωρήσεις ενός συγκεκριμένου

συγγραφέα, κ.α.

• Μαθηματικά: διερεύνηση των μαθηματικών λειτουργιών των δημογραφικών

δεδομένων (π.χ. διαφορές μεταξύ του αριθμού των ανδρών και των γυναικών των

πόλεων, των αναλογιών, κ.α.)

• Υγεία και Φυσική Αγωγή: διερεύνηση της εξάπλωσης ασθενειών και ασθενειών και των

περιοχών που εμφανίζονται.

• Γεωγραφία: απεικόνιση κλιματικών ζωνών παγκοσμίως, αλλαγές περιοχών με την

πάροδο του χρόνου, κ.α.

• Περιβάλλον: δοκιμές ποιότητας των υδάτων όπου η ρύπανση και η μειωμένη ροή είχαν

επιπτώσεις σε θαλάσσια είδη, αξιοποίηση φυσικών πόρων.

Οι θεματικές περιοχές του σεμιναρίου για τη χρήση των G.I.S. αφορούν στην:

 Απεικόνιση, επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων σε 2D και 3D με

τη Desktop εφαρμογή ArcGIS Pro (Drone data, Imagery data, Sentinel data κ.λ.π)

 Εισαγωγή και ανάλυση γεωγραφικών θεματικών δεδομένων από Web Services και

από αρχεία csv, txt, cad , kml

 Γεωκωδικοποίηση δεδομένων σε περιβάλλον Microsoft excel

 Εφαρμογές για συλλογή δεδομένων και αυτοψία έργων Πεδίου

(ArcGIS Field Maps)

 Εφαρμογές για δημιουργία «έξυπνων» φορμών και ερωτηματολογίων (ArcGIS

Survey123)

 Οπτικοποίηση δεδομένων μέσω ArcGIS Dashboard

 Ανάπτυξη Web GIS Εφαρμογών (ArcGIS Web AppBuilder, Experience builder)

 Παραδείγματα Εφαρμογών με ArcGIS Story Maps

Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα γίνει μέσω της πλατφόρμας webex event, στον

ακόλουθο σύνδεσμο:

https://minedu-primary2.webex.com/mineduprimary2/

onstage/g.php?MTID=eb95a5bf8d625a992198716bc0e7d0f60

Event password: 1234

Στους εκπαιδευτικούς που θα συμμετάσχουν θα χορηγηθεί βεβαίωση

παρακολούθησης.


Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο"

 

Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το Θεματικό Δίκτυο "Ασφάλεια στο Διαδίκτυο"ΤΡ 14-12-2021| 18:00 – 19:00 «Επιμορφωτικό Σεμινάριο για το Θεματικό Δίκτυο «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο»

στο διαδίκτυο

Πρόσκληση

Το  ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει το επιμορφωτικό σύγχρονο εξ αποστάσεως σεμινάριο προς τους Εκπαιδευτικούς των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με θέμα:

«Παρουσίαση του θεματικού δικτύου “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο”: δράσεις, τρόπος εργασίας και
υποστήριξης κατά το σχολικό έτος 2021-22»

την Τρίτη 14/12/2021 και ώρα 18.00-19.00,

στην ψηφιακή αίθουσα: https://minedusecondary.webex.com/meet/papadakis

και προσκεκλημένο ομιλητή τον κ. Παρασκευά ΑπόστολοΣΕΕ ΠΕ70 του ΠΕΚΕΣ Κεντρικής Μακεδονίας

Διαδικτυακή Επιμορφωτική συνάντηση - Ασφάλεια στο Διαδίκτυο

 «Διαδικτυακή Επιμορφωτική συνάντηση»     Σας ενημερώνουμε ότι στο πλαίσιο της λειτουργίας του Διαθεματικού Διαπεριφερειακού Δικτύου  «Ασφάλ...